ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η αποδοχή των όρων συμμετοχής, αποτελεί την εκδήλωση του ενδιαφέροντος μου για τη συμμετοχή μου στο τηλεοπτικό πρόγραμμα live Solveit Show, το οποίο έχει αναλάβει να παρουσιάζει ο Αχιλλέας Γεωργίου με σκοπό την κατ’ αρχήν μετάδοση του για μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα (σε μαγνητοσκόπηση ή/και ζωντανά), κατά την τρέχουσα σεζόν ή/και επόμενες σεζόν.
Έχοντας υπόψη τους νόμους περί ψευδών δηλώσεων, δηλώνω και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όσα αναφέρονται αναλυτικά στους παρόντες όρους. Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι οι όροι της παρούσας συμμετοχής με δεσμεύουν από την υποβολή της παρούσας αίτησης σαν να είχα επιλεγεί οριστικά ως συμμετέχων, ανεξάρτητα εάν τελικά επιλεγώ οριστικά για να συμμετάσχω στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
Δηλώνω δε ότι προβαίνω στην παρούσα δήλωση συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ως συμμετέχων στο live, εγγυώμενος για τα κάτωθι:
Ι. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ :
Ο Συμμετέχων δηλώνω υπεύθυνα με ατομική μου ευθύνη τα ακόλουθα, αποδεχόμενος ότι δεν προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την προσωπικότητά μου:
– έχω συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας μου και ότι τελώ σε άριστη διανοητική, ψυχική, σωματική και φυσική κατάσταση και δεν έχω οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία μου ή την υγεία τρίτων, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ή εξ αφορμής αυτής ή να εμποδίσει κατά οιονδήποτε τρόπο την απρόσκοπτη εκτέλεση της παραγωγής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ,
– δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα,
– όλα τα στοιχεία που έχω δηλώσει ήδη ή πρόκειται να δηλώσω στο πλαίσιο της παρούσας αίτησης συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και οποτεδήποτε μου ζητηθεί από τον Αχιλλέα Γεωργίου, είναι αληθή, ακριβή και πλήρη και ότι δεν χρησιμοποιώ ψευδώνυμο και ότι δεν έχω χρησιμοποιήσει προσωπικά στοιχεία τρίτων.
– ότι ούτε ο ίδιος ούτε συγγενικό μου πρόσωπο έως τέταρτου βαθμού συνδέεται με οποιαδήποτε έννομη σχέση με τον Αχιλλέα Γεωργίου
– ότι υπέβαλα με πλήρη συνείδηση, ελεύθερη βούληση και ώριμη, συνετή σκέψη αίτηση συμμετοχής στο Solveit Show και εφόσον κληθώ κατόπιν προεπιλογής μου από τον Αχιλλέα Γεωργίου θα συμμετέχω στο live, για το σκοπό αυτό δηλώνω και αποδέχομαι ότι θα υπογράψω τη σχετική Σύμβαση Συμμετοχής Παίκτη που θα μου δοθεί και θα συμμορφώνομαι πλήρως με κάθε οδηγία ή υπόδειξη εκ μέρους της Εταιρείας ή/και του Αχιλλέα Γεωργίου για τις ανάγκες της παραγωγής, δηλώνοντας ότι τα ανωτέρω ουδόλως θίγουν ή μειώνουν ή προσβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο την προσωπικότητά μου, δηλώνω δε ότι δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος που τυχόν καθιστά αδύνατη τη δέσμευσή μου (εν όλω ή εν μέρει) και την προσήκουσα εκ μέρους μου εκτέλεση των υποχρεώσεων συμμετοχής στο Solveit Show.
– ότι αποδέχομαι τη διαδικασία διεξαγωγής του Solveit Show και δεν θα αμφισβητήσω, ούτε θα αντιταχθώ για οποιονδήποτε λόγο σε σχέση με οποιοδήποτε στοιχείο ή τμήμα της διαδικασίας διεξαγωγής του που περιλαμβάνεται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ή/και κατά των εκάστοτε αποφάσεων του Αχιλλέα Γεωργίου, σε σχέση εν γένει με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ή/και τη συμμετοχή μου, ή μη, σε αυτό και την εν γένει εξέλιξη / διεξαγωγή και αποτέλεσμα αυτού ενδεικτικά δε δηλώνω :
– ότι δεν πρόκειται κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου να παραβιάσω οιαδήποτε διάταξη της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα εκείνες που αφορούν στην προστασία των άλλων υποψηφίων, συμμετεχόντων και παρευρισκόμενων υπό οιαδήποτε ιδιότητα στο χώρο γυρισμάτων ή κάθε εν γένει τρίτου,
– ότι κατά την συμμετοχή μου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ενδέχεται να δεχτώ πείραγμα ή πλάκα ή σάτιρα ή εν γένει σχόλια από τον παρουσιαστή ή τους λοιπούς συμμετέχοντας, τα οποία δηλώνω ότι τα αποδέχομαι ως μέρος περιεχομένου του Solveit show και σύμφωνα με το ύφος αυτού και δεν θα ζητήσω την μη προβολή ή την αφαίρεση σκηνών,
– ότι εκ της συμμετοχής μου στο Solveit show και της δημόσιας τηλεοπτικής έκθεσής μου, ενδέχεται να επέλθουν συνέπειες σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο για τις οποίες o Αχιλλέας Γεωργίου και η εκάστοτε εκπομπή η εταιρία που το παρουσιάζει δεν ευθύνονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Περαιτέρω ο Αχιλλέας Γεωργίου δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη της υγείας μου (σωματικής, ψυχικής, συναισθηματικής) ή απώλεια, βλάβη ή ζημία της περιουσίας μου, που μπορεί να επέλθει κατά την συμμετοχή μου στο Solveit show (ή/και λόγω της μη συμμετοχής του εξ οιασδήποτε αιτίας, ενδεικτικά αναφερομένων της αντικατάστασής μου ή του αποκλεισμού μου από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ή/και από τη μετάδοση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ή και ακόμη από τη μη μετάδοση) ή εξ αφορμής αυτών, ή για οποιαδήποτε τυχόν επικληθείσα από εμένα τον Συμμετέχοντα προσβολή της προσωπικότητας/ονόματός μου,
– ότι οι όροι και κανόνες συμμετοχής μπορεί να τροποποιούνται ελευθέρως και οποτεδήποτε, σε περίπτωση δε τροποποίησης πριν την πραγματοποίηση των γυρισμάτων σχετικά με τη συμμετοχή μου, θα ενημερώνομαι από τον Αχιλλέα Γεωργιου, κατά τον πρόσφορο τρόπο που θα αποφασίζει ο ίδιος στο πλαίσιο της προσήκουσας υλοποίησης της παραγωγής του Solveit Show.
– ότι ο χρόνος και ο τόπος των γυρισμάτων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δοκιμαστικών γυρισμάτων, προβών κ.λπ.) θα καθορίζεται από τον Αχιλλέα Γεωργίου, ο οποίος και θα με ενημερώνει εγκαίρως κατά το δυνατό και κατά περίπτωση. Η παραμονή και συμμετοχή μου σε όλα τα απαιτούμενα γυρίσματα και διαδικασίες σύμφωνα με τους κανόνες, είναι απαραίτητος όρος συμμετοχής, άλλως θα αποκλειστώ από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ακόμα κι αν έχει ήδη ξεκινήσει η συμμετοχή μου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ). Τυχόν μη συμμετοχή μου για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και για σπουδαίο λόγο ή για λόγο ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων λόγων ασθενείας ή ατυχήματος (δεδομένου ότι το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ θα πρέπει να συνεχιστεί κατά τον προγραμματισμό του Αχιλλέα Γεωργίου, σημαίνει τον αυτόματο αποκλεισμό μου από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, χωρίς άλλη ή δεύτερη ευκαιρία και στη θέση μου θα υπεισέρχεται άλλος συμμετέχων κατόπιν επιλογής του Αχιλλέα Γεωργίου κατά τους σχετικούς κανόνες, χωρίς οποιαδήποτε τυχόν αξίωσή μου έναντι του Αχιλλέα Γεωργίου. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αποχώρησης μου από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ήτοι το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ συνεχίζεται και στη θέση μου υπεισέρχεται άλλος συμμετέχων κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω και τους Κανόνες του Solveit Show.
– ότι o Αχιλλέας Γεωργίου δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να μεταδώσει ή να εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε τρόπο το παραχθέν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ως σύνολο ή ανά επιμέρους επεισόδιο), στο οποίο συμμετείχα ως Συμμετέχων, δυνάμενος και να μην το μεταδώσει, καθώς και ότι σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει μονομερώς σχετικά με το χρόνο/σεζόν, τις ημέρες, την ζώνη και την ώρα μετάδοσης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ή/και του μεμονωμένου επεισοδίου στο οποίο συμμετείχα ως Συμμετέχων, να προβαίνει σε αλλαγές σχετικά με τα ανωτέρω (σε μόνιμη ή προσωρινή βάση), να τροποποιεί τη διάρκεια επιμέρους επεισοδίων, να μεταθέτει τη μετάδοση επιμέρους επεισοδίων σε επόμενη σεζόν ή ακόμα να αναβάλλει ή να ματαιώνει τη μετάδοση ενός ή περισσοτέρων επεισοδίων, ή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ως συνόλου, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ή να διακόπτει την παραγωγή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ακόμη κι εάν δεν έχει παραχθεί το σύνολο των ως άνω επεισοδίων ή ο Συμμετέχων δεν έχει ακόμη παίξει σε αυτό) οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο (ακόμη και αναίτια) και να προβαίνει σε αντικατάσταση ή σε αποκλεισμό μου ως Συμμετέχοντα ή των συνδιαγωνιζόμενων με εμένα συμμετεχόντων παικτών, όταν τούτο είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
– ότι θα ακολουθώ και θα συμμορφώνομαι με τις οδηγίες και υποδείξεις των εκπροσώπων και συνεργατών του Αχιλλέα Γεωργίου και του παρουσιαστή και θα συνεργάζομαι αρμονικά μαζί τους (συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποδείξεων σε σχέση με την εμφάνισή μου, ιδίως ώστε να μη φέρει ενδύματα με διακριτικά στοιχεία εταιρειών, λογότυπα κ.λπ. ή με υβριστικά ή ακατάλληλα σλόγκαν) αλλά και με τους κανόνες του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, όπως αυτοί εκάστοτε τυχόν τροποποιούνται κατόπιν απόφασης του Αχιλλέα Γεωργίου, προς το σκοπό της καλύτερης κατά το δυνατό παραγωγής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, που αποτελεί επιδίωξη όλων,
– ότι ο Αχιλλέα Γεωργίου και μόνο θα έχει την επιλογή εμφανίσεως και χρήσεως προϊόντων ή αναφοράς σε αγαθά και υπηρεσίες στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ότι απαγορεύεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος να αναφέρω άμεσα ή έμμεσα, με σκοπό τη διαφήμιση και την προβολή ή ακόμα και από αμέλεια, το όνομα κάποιου προϊόντος, προσώπου ή εταιρείας, ή να φέρω ενδύματα, τα οποία φέρουν διαφημιστικά, μηνύματα ή λογότυπα προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων προσώπων.
-ότι θα να είμαι διαθέσιμος καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρούσας κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο όσον αφορά στη διαδικασία συμμετοχής μου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και στην εν γένει παραγωγή και προώθηση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (τυχόν συμμετοχή σε συμπληρωματικά γυρίσματα, τρέιλερ, συνεντεύξεις, προωθητικές και διαφημιστικές ενέργειες κ.λπ.), στο χρόνο και στον τόπο, που θα μου υποδεικνύονται από την Αχιλλέα Γεωργίου. Σε περίπτωση παραβίασης της τιθέμενης στον παρόντα όρο υποχρέωσης δεν θα δικαιούμαι να λάβω το έπαθλο που τυχόν απέκτησα εκ της συμμετοχής μου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ,
– ότι με την συμμετοχή μου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ δεν δημιουργείται οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ή άλλης μορφής επαγγελματική συνεργασία μεταξύ εμού και του Αχιλλέα Γεωργίου και ουδεμία σχετική αξίωση έχω ή διατηρώ κατά αυτών,
-ότι δεν διατηρώ οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Αχιλλέα Γεωργίου για οδοιπορικά έξοδα, διατροφής, διαμονής ή άλλα έξοδα ή για αποζημίωση για οποιονδήποτε λόγο σε σχέση με την τυχόν διαδικασία επιλογής μου (casting κ.λπ.), τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής, τη διαδικασία της συμμετοχής στα γυρίσματα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν συναντήσεων, προβών, συμμετοχής σε τρέιλερ κ.λπ.), ως Συμμετέχων ή εξ αφορμής αυτών.
ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο συμμετέχων αναλαμβάνω έναντι του Αχιλλέα Γεωργίου τις ακόλουθες δεσμεύσεις, στο πλαίσιο της συμβατικής μου υποχρέωσης για τήρηση εχεμύθειας και ως εμπιστευτικών των πληροφοριών που τεθούν σε γνώση μου ως προς τη διαδικασία εκτέλεσης της παραγωγής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και του περιεχομένου αυτού:
– ότι δεν θα προβώ με οποιονδήποτε τρόπο σε δημιουργία (λήψη) ή και διατήρηση (αποθήκευση) φωτογραφικού, ηχητικού ή εν γένει οπτικοακουστικού υλικού με οποιοδήποτε μέσο λόγω ή εξ αφορμής της παρούσας ή/και της τυχόν συμμετοχής μου (σε σχέση με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και τη συμμετοχή μου και την υπό οιαδήποτε ιδιότητά παρουσία μου κατά τα γυρίσματα ακόμα και συμμετέχοντας στο κοινό από τις εγγραφές του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ή τους χώρους και τις εγκαταστάσεις των γυρισμάτων/σκηνικά, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της εκτέλεσης της παραγωγής,) και δεν θα προβώ σε διαρροή ή δημοσιοποίηση οποιουδήποτε τέτοιου τυχόν υλικού με οποιονδήποτε τρόπο προς οιονδήποτε,
– δεν θα κάνω χρήση με οποιονδήποτε τρόπο τίτλων, διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, πλάνων, φωτογραφιών ή άλλο οπτικοακουστικού υλικού ή επιμέρους τμημάτων κ.λπ. που σχετίζεται με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ή παρεμφερών αυτών), αναγνωρίζοντας ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ουδέν δικαίωμα διατηρώ σχετικά με αυτά και με οποιοδήποτε επιμέρους στοιχείο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (συμπεριλαμβανομένων τυχόν στοιχείων, διακριτικών κ.λπ. που τυχόν δημιουργηθούν σε σχέση ή εξ αφορμής της συμμετοχής μου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ).
Αποδέχομαι ότι εις τον παρόντα όρο υποχρεώσεις και δεσμεύσεις μου ως Συμμετέχοντα ισχύουν χρονικά απεριόριστα και μετά τη (με οποιονδήποτε τρόπο) λήξη της παρούσας ή/και τυχόν αποκλεισμό/αποχώρησή του ή ακύρωση της συμμετοχής μου.
ΙΙΙ. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Α. Ο Συμμετέχων αντιλαμβάνομαι και αποδέχομαι ότι σε περίπτωση προεπιλογής μου από τον Αχιλλέα Γεωργίου και κλήσης μου να συμμετάσχω στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, η συμμετοχή μου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, η ομαλή διεξαγωγή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, αλλά και η απρόσκοπτη εκτέλεση της παραγωγής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και εν τέλει η εμπορική εκμετάλλευση του ΠΡΟΓΡΑΜΜα προϋποθέτει τη λήψη εκ μέρους του Αχιλλέα Γεωργίου ορισμένων μέτρων που συνέχονται άρρηκτα με συγκεκριμένες εκφάνσεις του δικαιώματος επί της προσωπικότητας (ιδίως στο δικαίωμα επί της ίδιας εικόνας, του ονόματος κ.α.) μου. Για το λόγο αυτό, παρέχω προς τον Αχιλλέα Γεωργίου ή/και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους) τη ρητή, ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη συναίνεσή μου και εκχωρώ και μεταβιβάζω σε αυτούς, άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος, το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται εμπορικά σε ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς χρονικό περιορισμό, την εικόνα, τη φωνή και γενικότερα την παρουσία μου (εμφάνισή μου), στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, σε οποιοδήποτε στάδιο της εκτέλεσης της παραγωγής, ακόμη και προπαρασκευαστικό και κατά τη διαδικασία της επιλογής και συμμετοχής μου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δοκιμαστικών γυρισμάτων, casting κ.λπ.), ενδεικτικώς, ως ακολούθως, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι αυτό δεν συνιστά με οποιονδήποτε τρόπο προσβολή της προσωπικότητάς μου ή παράνομη επέμβαση στο δικαίωμά μου επί της εικόνας, φωνής και εν γένει παρουσίας μου: α) με την εγγραφή και αναπαραγωγή και γενικά αποτύπωση της εικόνας, της φωνής και γενικότερα της παρουσίας και συμμετοχής μου, με οποιονδήποτε τεχνικό τρόπο (μηχανικά, φωτοχημικά ή ηλεκτρονικά μέσα) σε κάθε μορφής υλικούς φορείς ήχου και εικόνας ή ήχου ή εικόνας (π.χ. βιντεοκασέτες, φιλμ, κασέτες, videodiscs, CDs, CD-R, tape slides, φωτογραφίες, holographs, τρισδιάστατες εικόνες κ.λπ.), β) με την απευθείας ή σε μαγνητοσκόπηση τηλεοπτική ή/και ραδιοφωνική μετάδοση του εγγεγραμμένου υλικού (στο σύνολό του ή σε αποσπάσματα επιλογής της Εταιρείας,), άπαξ ή σε απεριόριστο αριθμό επαναλήψεων, με οποιαδήποτε μέθοδο (ψηφιακή, αναλογική) και τεχνικό μέσο (επίγεια, δορυφορικά, ασύρματα ή καλωδιακά), σε ελεύθερη λήψη ή έναντι συνδρομής, μέσω οποιουδήποτε τηλεοπτικού ή/και ραδιοφωνικού φορέα, γ) με τη διανομή στο κοινό με κάθε τρόπο, μέσο και μέθοδο, του συνόλου ή μέρους του οπτικού ή/και ακουστικού υλικού, που θα παραχθεί (στο σύνολό του ή σε αποσπάσματα επιλογής της Εταιρείας), ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα, μέσω διαδικτύου, IPTV (με ή χωρίς αποθήκευση), άλλων τηλεπικοινωνιακών δικτύων οποιουδήποτε είδους (ενδεικτικά XDSL), εφαρμογών WAP, MMS κ.λπ., υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (π.χ. τεχνολογίες δικτύου 3,4,5G) και γενικά κάθε μεθόδου και υποδομής, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διανομή ή μετάδοση οπτικοακουστικού περιεχομένου που υφίσταται ή θα εξευρεθεί ή εφαρμοστεί στο μέλλον, άπαξ ή σε απεριόριστο αριθμό επαναλήψεων, σε ελεύθερη λήψη ή έναντι συνδρομής, δ) με τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στην εγγραφή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ή της συμμετοχής μου ή εκτέλεσής τους, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος (συμπεριλαμβανόμενων catch up δικαιωμάτων), ε) με τη χρήση και επεξεργασία της εικόνας ή/και της φωνής και της εν γένει παρουσίας/συμμετοχής μου, που θα εγγραφεί στα πλαίσια του παρόντος, για την δημιουργία περαιτέρω τηλεοπτικών προγραμμάτων, όπως best of, making of, αφιερωμάτων κ.λπ. προς μετάδοση, για τις ανάγκες προώθησης της μετάδοσης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ με κάθε τρόπο (ενδεικτικά αναφερομένων της τηλεόρασης, διαδικτύου, στον Τύπο κ.α.) χωρίς χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό, σύμφωνα με τους τρόπους μετάδοσης και διανομής, που ενδεικτικώς αναφέρονται στον παρόντα όρο, στ) με την εκμετάλλευση του Προγράμματος, καθώς και των λοιπών τηλεοπτικών προγραμμάτων, στα οποία περιέχεται η εικόνα ή/και η φωνή και η εν γένει παρουσία/συμμετοχή μου (ως συνόλου ή αποσπασμάτων αυτών επιλογής του Αχιλλέα Γεωργίου) μέσω υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης, ζ) με τον υποτιτλισμό ή/και μεταγλώττιση ή άλλη επεξεργασία του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και των λοιπών τηλεοπτικών προγραμμάτων, στα οποία θα ενσωματωθεί η εγγραφή της εικόνας ή/και της φωνής και της εν γένει παρουσίας/συμμετοχής μου, η) με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημόσια εκτέλεση του εγγεγραμμένου υλικού, ως συνόλου ή αποσπασμάτων αυτού επιλογής του Αχιλλέα Γεωργίου θ) με τη διασκευή, προσαρμογή ή άλλες μετατροπές του εγγεγραμμένου υλικού (ως συνόλου ή αποσπασμάτων αυτού επιλογής του Αχιλλέα Γεωργίου (π.χ. σε βιβλίο, περιοδικό, παιχνίδι, σε εφαρμογή κινητών τηλεφώνων/tablet και άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, κινητής τηλεφωνίας και άλλων μέσων και εφαρμογών, ι) με τη διανομή του εγγεγραμμένου υλικού (ως συνόλου ή αποσπασμάτων αυτού επιλογής της Εταιρείας ή του Αχιλλέα Γεωργίου) στο κοινό με μεταβίβαση της κυριότητας, με εκμίσθωση ή με δημόσιο δανεισμό, έναντι ή άνευ ανταλλάγματος, σε οποιοδήποτε υλικό (π.χ. cd, video, dvd κ.λπ.) ή άυλο (ψηφιακή μορφή για χρήση μέσω του Διαδικτύου ή μέσω κινητών τηλεφώνων, ringtones) φορέα και αν ενσωματωθεί και με εν γένει διάθεση στο κοινό έναντι ή άνευ ανταλλάγματος, κ.α.) με την εμπορική εκμετάλλευση – πώληση και με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση ειδών, που θα φέρουν τα λογότυπα και άλλα χαρακτηριστικά του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, καθώς και την εικόνα ή/και φωνή και την εν γένει παρουσία/συμμετοχή μου (όπως ενδεικτικά είδη ενδύσεως, αφίσες, βιβλία-περιοδικά, παιχνίδια, εφαρμογές κινητών τηλεφώνων/tablet και άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, κινητής τηλεφωνίας και άλλων μέσων και εφαρμογών, κ.λπ.) και κάθε άλλου προϊόντος ή αγαθού που θα διατίθεται στο κοινό για την προώθηση, άμεση ή έμμεση (merchandising) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ,
ιβ) με τη διαφημιστική και χορηγική εκμετάλλευση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(συμπεριλαμβανομένου product placement) και των λοιπών τηλεοπτικών προγραμμάτων και εν γένει έργων, στα οποία θα ενσωματωθεί η εικόνα ή/και η φωνή και η εν γένει παρουσία/συμμετοχή μου (ως σύνολο ή συρραφή αποσπασμάτων, κατ΄ επιλογή του Αχιλλέα Γεωργίου, καθώς και με τη χρήση της εικόνας ή/και της φωνής και της εν γένει παρουσίας/συμμετοχής μου για σκοπούς διαφήμισης και εν γένει προώθησης και προβολής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ από τον Αχιλλέα Γεωργίου ή/και προώθησης και προβολής του εν γένει προγράμματος του Σταθμού με κάθε ως άνω τρόπο (π.χ. τρέιλερ, backstage υλικό και φωτογραφικό υλικό που τυχόν ληφθεί κατά τη διάρκεια ή εξ αφορμής των γυρισμάτων για δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις, δελτία τύπου κ.λπ. μέσω διαδικτύου, στον Τύπο κ.λπ.) και ιγ) με την εκμετάλλευση με όλους τους προαναφερόμενους τρόπους και κατά την κρίση του Αχιλλέα Γεωργίου κάθε είδους ή φύσεως έργου ή ερμηνείας, που τυχόν εγώ ως Συμμετέχων παράγω κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ή εξ αφορμής αυτής, με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε τυχόν ιδιότητά μου, είτε αυτά έχουν ενσωματωθεί σε κάποιο υλικό φορέα, είτε όχι, καθώς και κάθε υλικού (backstage, φωτογραφικού κ.λπ.), που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της παρούσας και της συμμετοχής μου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ή εξ αφορμής αυτών, κ.α.
Ο Συμμετέχων δηλώνω και δεσμεύομαι ότι αναγνωρίζω τα ανωτέρω, ενδεικτικώς αναφερόμενα, αποκλειστικά δικαιώματα του Αχιλλέα Γεωργίου, η άσκηση των οποίων συνιστά νόμιμη άσκηση του τυχόν ηθικού μου δικαιώματος κατ` άρθρο 16 του ν. 2121/1993, δηλώνω δε και εγγυώμαι περαιτέρω ότι θα απέχω από οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη, η οποία συνιστά περιορισμό ή παραβίαση των ανωτέρω δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, που διατηρεί ο Αχιλλέας Γεωργίου, τόσο κατά τη διάρκεια της παρούσας όσο και χρονικά απεριόριστα μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο λύση ή λήξη αυτής. Προς άρση πάσης τυχόν αμφιβολίας, ρητά συνομολογείται ότι η δια του παρόντος εκχώρηση και μεταβίβαση του συνόλου των δικαιωμάτων που ενδεικτικώς περιγράφονται ανωτέρω είναι ανεπιφύλακτη, χρονικά και τοπικά απεριόριστη (για την Ελλάδα και παντού στο εξωτερικό), ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ του νόμου, και για όλο τον κόσμο, επιβιώνει δε της με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο λύσης ή της λήξης της παρούσας (ή τυχόν αποκλεισμού ή αποχώρησης του Συμμετέχοντα), του Συμμετέχοντα ρητώς και ανεπιφυλάκτως δεσμευόμενου και εγγυώμενου τα ανωτέρω.
Β. Περαιτέρω, ρητά και ανεπιφύλακτα παραχωρώ άνευ ανταλλάγματος δια της παρούσας στον Αχιλλέα Γεωργίου το δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης των ως άνω δικαιωμάτων σε οιονδήποτε τρίτο ή/και σε, εντός ή εκτός Ελλάδος, έναντι ή άνευ ανταλλάγματος, χωρίς οποιονδήποτε χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό, εκχώρηση για την οποία ήδη από σήμερα δηλώνω δια της παρούσας την ανέκκλητη, ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή μου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά την απόλυτη κρίση του Αχιλλέα Γεωργίου καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, δηλώνοντας ότι δεν έχω καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση εκ του λόγου αυτού ή εξ αφορμής αυτού.
Γ. Ο Συμμετέχων αναγνωρίζω, ότι η μετάδοση του επεισοδίου ή των επεισοδίων του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, στο οποίο ή στα οποία συμμετέχω, αποτελείται, μεταξύ άλλων, από επεξεργασμένες σκηνές με τη μέθοδο του μοντάζ. Ήδη με την παρούσα αποδέχομαι και αναγνωρίζω ως εύλογη και δικαιολογημένη ενδεχόμενη απόκλιση των ως άνω σκηνών από την πραγματικότητα και αποδέχομαι αυτήν ως αναγκαία για τις ανάγκες του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Κατά συνέπεια, παραιτούμαι από οποιαδήποτε αξίωση που ενδεχομένως απορρέει από την ως άνω αιτία και συναινώ στην επεξεργασία και συρραφή των μαγνητοσκοπημένων σκηνών με τη μέθοδο του μοντάζ, στην οποία δύναται να προβεί ο Αχιλλέας Γεωργίου κατά την ελεύθερη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση. Αναγνωρίζω σε ότι το/τα επεισόδιο/α του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, στο οποίο ή στα οποία συμμετέχω, θα μεταδίδονται μαγνητοσκοπημένα ή ζωντανά. Ήδη με την παρούσα αποδέχομαι και αναγνωρίζω ότι παραιτούμαι από τη για οποιονδήποτε λόγο και αιτία διακοπή της συμμετοχής μου κατά τη διάρκεια εγγραφής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, αποχώρησης από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ή τη με οποιονδήποτε τρόπο παρακώλυση της απρόσκοπτης διεξαγωγής και μετάδοσης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
IV. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ:
Ο Αχιλλέας Γεωργίου επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντος επί σκοπώ εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και της εν γένει εκμετάλλευσης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ από τον Αχιλλέα Γεωργίου ή/και τρίτους συνεργαζόμενους με αυτήν, η οποία συνιστά και τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, ο Συμμετέχων παραχωρεί δια της παρούσας στον Αχιλλέα Γεωργίου τη ρητή και ανεπιφύλακτη άδεια και συναίνεσή του για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα κάτωθι αναφερόμενα:
(α) Δεδομένα που τελούν υπό επεξεργασία:
(i) τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας του Συμμετέχοντος που κοινοποιούνται στον Αχιλλέα Γεωργίου προκειμένου για τη συμμετοχή του, περιλαμβανομένης της κατάρτισης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ενδεικτικά όχι αποκλειστικά περιλαμβανομένων: ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικός αριθμός, επάγγελμα, σπουδές, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και εν γένει δεδομένα που υποβάλλονται στο πλαίσιο αίτησης συμμετοχής. Επίσης, το περιεχόμενο και οι δηλώσεις της παρούσας Σύμβασης και όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε αυτήν.
(ii) τα προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντος που περιλαμβάνουν την εικόνα, τη φωνή τις δηλώσεις του και όσα λοιπά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετίζονται με την συμμετοχή του και τη δράση του στα γυρίσματα, τα προπαρασκευαστικά γυρίσματα, casting, τις πρόβες, τις προετοιμασίες γυρισμάτων, τα backstage, σε λήψεις προωθητικού και διαφημιστικού υλικού (φωτογραφήσεις κλπ.), σε μονταρισμένα/αμοντάριστα πλάνα, και εν γένει όσα καταγράφονται σε εικόνα η/και ήχο στο πλαίσιο παραγωγής και μετάδοσης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και απορρέουν από την προσωπική-φυσική και λεκτική παρουσία, φυσιογνωμία και δράση του Συμμετέχοντος στο πλαίσιο του παιχνιδιού και των ως άνω διαδικασιών.
(iii) Τυχόν λοιπά δεδομένα που μπορεί να σχετίζονται με την υγεία του Συμμετέχοντος και στο βαθμό που ο ίδιος ο Συμμετέχων γνωστοποιεί αυτά αποκλειστικά επί σκοπώ προστασίας του ή λήψης μέτρων προστασίας της υγείας του στο πλαίσιο της παραγωγής και των γυρισμάτων.
(iv) Τυχόν δεδομένα μεταφοράς του Συμμετέχοντος από και προς σημεία ή τόπου γυρισμάτων/παραγωγής καθώς και δεδομένα παρουσίας όπως καταγράφονται σε ημερολόγια/οργανογράμματα γυρισμάτων/παραγωγής κλπ (π.χ. ώρα/ημέρα προσέλευσης/αποχώρησης)
Γίνεται μνεία ότι η συλλογή και επεξεργασία των ως άνω δεδομένων αποτελεί νόμιμη υποχρέωση αλλά και συμβατική προϋπόθεση/απαίτηση για τη Συμμετοχή του Συμμετέχοντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, καθώς η μη παροχή δυνατότητας νόμιμης επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων, θα οδηγούσε σε αδυναμία εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του Αχιλλέα Γεωργίου έναντι των Αρμοδίων Αρχών και του Νόμου και αδυναμίας προστασίας όσων εννόμων συμφερόντων του Συμμετέχοντος σχετίζονται με τη συμμετοχή του στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
(β) Σκοπός της Επεξεργασίας
Νόμιμη βάση της επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης καθώς επίσης και η εις το παρόν – σε κάθε περίπτωση- ρητώς διδόμενη συγκατάθεση του Συμμετέχοντος ως προς την επεξεργασία αυτή. Νόμιμος σκοπός της Επεξεργασίας είναι η εκ μέρους του Αχιλλέα Γεωργίου (ή/και της Εταιρείας που θα αναλάβει την εκτέλεση της παραγωγής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ή/και του δικαιούχου του FORMAT καθώς και των ειδικών ή καθολικών διαδόχων του Αχιλλέα Γεωργίου), παραγωγή, μετάδοση και εμπορική εκμετάλλευση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και του διαφημιστικού, προωθητικού και σχετικού οπτικού, ακουστικού, οπτικοακουστικού και λοιπού υλικού με οιονδήποτε τρόπο και μέσο σύμφωνα με τον όρο V και τους λοιπούς όρους της παρούσας, η εν γένει εκτέλεση της παρούσας σύμβασης κατά τους όρους αυτής, η ομαλή εκτέλεση της Συμμετοχής του Συμμετέχοντος, η τήρηση υποχρεώσεων του Αχιλλέα Γεωργίου που προκύπτουν εκ του Νόμου και εν γένει η επιδίωξη και προστασία εννόμων συμφερόντων του Αχιλλέα Γεωργίου που συνδέονται ή συναρτώνται προς την Συμμετοχή του Συμμετέχοντος, την παρούσα σύμβαση και προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αχιλλέα Γεωργίου έναντι των εμπορικών του συνεργατών.
(γ) Αποδέκτες των Δεδομένων. Αποδέκτες των δεδομένων κατά το μέτρο, στο βαθμό και μόνο κατά το απολύτως απαραίτητο μέρος που σχετίζονται με την εκάστοτε εκπλήρωση κάποιου από τους επιδιωκόμενους σκοπούς επεξεργασίας, δύνανται να είναι:
(i) τα καθορισμένα αρμόδια όργανα και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Αχιλλέα Γεωργίου και της Εταιρείας που θα εκτελέσει την παραγωγή του Προγράμματος, καθώς και των καθολικών και ειδικών διαδόχων αυτών, στο βαθμό και κατά το μέτρο που οι ως άνω αποδέκτες δύνανται ή υποχρεούνται να έχουν πρόσβαση σε όσα δεδομένα εκ των αναφερομένων υπό (α) ανωτέρω είναι απολύτως απαραίτητα κάθε φορά για την εκπλήρωση κάποιου από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της παρ.(β) ανωτέρω.
(ii) O Αχιλλέας Γεωργίου , τα καθορισμένα αρμόδια όργανα και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Αχιλλέα Γεωργίου καθώς και η Διοίκηση του Αχιλλέα Γεωργίου , στο βαθμό και κατά το μέτρο που οι ως άνω αποδέκτες δύνανται ή υποχρεούνται να έχουν πρόσβαση σε όσα δεδομένα εκ των αναφερομένων είναι απολύτως απαραίτητα κάθε φορά για την εκπλήρωση κάποιου από τους επιδιωκόμενους σκοπούς του κεφ. (β) ανωτέρω.
(iii) Δημόσιες Αρχές, σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις καθώς και, αρμόδιες αστυνομικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.
(iv) εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρείας και του Αχιλλέα Γεωργίου, οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία σε σχέση με τα δεδομένα αυτά, αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση κάποιου από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρ. (β) ανωτέρω, για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και του Αχιλλέα Γεωργίου, ενδεικτικά αναφερομένων των εξής αποδεκτών: τυχόν εξωτερικοί εργασιακοί ή άλλοι σύμβουλοι, τυχόν εξωτερικοί-συνεργάτες που προσφέρουν υπηρεσίες λογιστή, τυχόν εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι, τυχόν ηλεκτρονικές πλατφόρμες τρίτων που προσφέρουν υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας εμπορικών, εργασιακών ή άλλων εταιρικών δεδομένων.
(v) ο δικαιούχος του FORMAT.
Ειδικώς σε ό,τι αφορά στα προσωπικά δεδομένα υπό (α) (ii) ανωτέρω, ο Συμμετέχων αποδέχεται, δηλώνει και συγκατατίθεται στο γεγονός ότι η Συμμετοχή του συνεπάγεται αναπόφευκτα την γνωστοποίηση των ως άνω προσωπικών του δεδομένων σε μη υπολογίσιμο αριθμό αποδεκτών, ήτοι στο τηλεοπτικό και ευρύτερο κοινό συμφώνως και προς τους όρους και τις μορφές εκμετάλλευσης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ που αναφέρονται στον όρο V της παρούσας.
(δ) Χρόνος Τήρησης Δεδομένων-κριτήρια Χρόνου διατήρησης
Τα συλλεγέντα δεδομένα του Συμμετέχοντος τηρούνται από τον Αχιλλέα Γεωργίου για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία μετάδοσης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και για όσο περαιτέρω χρόνο είναι απαραίτητος σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια:
(i) για την τήρηση εννόμων υποχρεώσεων του Αχιλλέα Γεωργίου έναντι των Αρμοδίων Αρχών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη δυνατότητα ανταπόκρισης του Αχιλλέα Γεωργίου σε οποιονδήποτε έλεγχο, ανά πάσα στιγμή, των αρμοδίων διοικητικών ή άλλων αρχών, περιλαμβανομένων των Αρχών Προστασίας Δεδομένων.
(ii) για την προστασία των εννόμων συμφερόντων του Αχιλλέα Γεωργίου έναντι αξιώσεων του υποκειμένου των δεδομένων ή έναντι οιουδήποτε τρίτου ή για την δικαστική/εξώδικη προστασία και επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων του Αχιλλέα Γεωργίου έναντι του υποκειμένου ή έναντι οιουδήποτε τρίτου.
(iii) για τη δυνατότητα ανταπόκρισης του Αχιλλέα Γεωργίου σε οποιαδήποτε κλήση προς παροχή πληροφορίας από οποιαδήποτε αρμόδια δικαστική ή άλλη αρχή ή για την απόδειξη τέλεσης ποινικών αδικημάτων ή άλλης τυχόν παραβίασης της νομοθεσίας εκ μέρους του Συμμετέχοντος.
(iv) για την τήρηση αρχείου και την καταγραφή εργασιών και υποθέσεων του Αχιλλέα Γεωργίου.
(v) για την τήρηση αρχείου που αφορά στις εργασίες του Αχιλλέα Γεωργίου και την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων για την εξαγωγή στατιστικών ή άλλων δεδομένων.
(vi) για τη δυνατότητα διαφύλαξης ζωτικών συμφερόντων τρίτων στο βαθμό που τα συμφέροντα αυτά εξαρτώνται από ή συνδέονται με τη σύναψη και εκτέλεση της παρούσας.
(vii) για τη δυνατότητα κατοχύρωσης, επ’ ονόματι του Αχιλλέα Γεωργίου, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που μεταβιβάζονται από στον Αχιλλέα Γεωργίου δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.
Περαιτέρω, ρητώς συμφωνείται και συνομολογείται ότι ειδικώς τα συλλεγέντα δεδομένα της παρ. (α) (ii) τηρούνται από τον Αχιλλέα Γεωργίου για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για την νόμιμη επιδίωξη των συμφερόντων του Αχιλλέα Γεωργίου που σχετίζονται με την τήρηση σε οπτικοακουστικό αρχείο και εν γένει εκμετάλλευση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
(ε) Ενημέρωση περί Άσκησης Δικαιωμάτων
O Συμμετέχων ενημερώνεται ότι διατηρεί την δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 15 («δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα και σε πληροφορίες επ’ αυτών»), 16 («δικαίωμα διόρθωσης»), 17 («δικαίωμα διαγραφής»-«δικαίωμα στη λήθη»), 18 («δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας»), 20 («δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων») του Κανονισμού 2016/679, σύμφωνα με τους νόμιμους όρους άσκησης των δικαιωμάτων αυτών και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις νόμιμης υποβολής τους και νόμιμης ικανοποίησης των αιτημάτων αυτών, επιφυλασσόμενης του Αχιλλέα Γεωργίου και της Εταιρείας για την ολική ή μερική μη ικανοποίηση σχετικού αιτήματος όπου η μη ικανοποίηση αυτή επιτρέπεται ή επιβάλλεται εκ του Νόμου.
(στ) Επικοινωνία για ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων
Για κάθε ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων του, ο Συμμετέχων μπορεί να επικοινωνεί στη διεύθυνση: runwayoftheages@gmail.com
(ζ) Δικαιώματα προσφυγής
Ο Συμμετέχων ενημερώνεται ότι, ως υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να υποβάλει αναφορά και να προσφύγει σε αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, www.dpa.gr) σε περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν παραβίασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων του ή σε περίπτωση εκ μέρους του νόμιμης και εύλογης αντίρρησης ως προς τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων του αυτών.
Οι δηλώσεις, πληροφορίες και συγκαταθέσεις του παρόντος όρου VΙ, ρητώς συμφωνείται και συνομολογείται ότι παρέχονται, πέραν του Αχιλλέα Γεωργίου και στην Εταιρεία που έχει αναλάβει την εκτέλεση της παραγωγής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, οι οποία δικαιούται να προβαίνει, από κοινού με τον Αχιλλέα Γεωργίου ή και αυτόνομα, υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας (ή/και υπό την ιδιότητα του από κοινού με τον Αχιλλέα Γεωργίου του Υπευθύνου Επεξεργασίας), είτε πρωτογενώς είτε κατόπιν διαβίβασης των δεδομένων από τον Αχιλλέα Γεωργίου στην Εταιρεία στο πλαίσιο της εμπορικής τους σχέσης και στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων του Αχιλλέα Γεωργίου αναφορικά με την εκμετάλλευση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, σε όλες τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται στον παρόντα όρο VΙ, χωρίς η Εταιρεία να υποχρεούται να παράσχει εκ νέου στον Συμμετέχοντα ξεχωριστή παροχή πληροφοριών του άρθρου 13 του ΓΚΠΔ (υποχρέωση που λογίζεται ότι έχει εκπληρωθεί με το παρόν και ισχύει εξίσου και για την Εταιρεία), και χωρίς να υποχρεούται να λάβει οιαδήποτε περαιτέρω συγκατάθεση του Συμμετέχοντος αναφορικά με οποιαδήποτε εκ μέρους της Εταιρείας πράξη επεξεργασίας από αυτές που εδώ αναφέρονται και υπό τους όρους που εδώ αναφέρονται (της παρούσας συγκατάθεσης λογιζόμενης ως παρεχόμενης, πλην του Αχιλλέα Γεωργίου και ευθέως προς την Εταιρεία η οποία θα εκτελέσει την παραγωγή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ). Όπου στον παρόντα όρο V αναφέρεται ο Αχιλλέα Γεωργίου (περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά, της παρ. (δ)), ο παρών όρος θα ερμηνεύεται και ως ισχύων ευθέως και για την Εταιρεία, έστω και αν αυτό δεν επισημαίνεται ρητώς και ειδικώς. Η παρούσα σύμβαση, μετά του παρόντος όρου VΙ και των εδώ παρεχόμενων συγκαταθέσεων, κοινοποιείται διαμέσου του Αχιλλέα Γεωργίου προς τον την Εταιρεία, ούτως ώστε οι δηλώσεις και συγκαταθέσεις του Συμμετέχοντος απευθύνονται και ισχύουν ρητώς και υπέρ της Εταιρείας, η οποία, κατά τα ήδη αναφερθέντα, δικαιούται να προβαίνει σε όλες τις εδώ αναφερόμενες επεξεργασίες υπό τους εδώ περιγραφόμενους όρους.
V. ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
Δια της παρούσας αίτησης συμμετοχής μου αποδέχομαι και δηλώνω ότι η Εταιρεία που θα εκτελέσει την παραγωγή του Προγράμματος ή/και ο Αχιλλέα Γεωργίου βασίζονται αποκλειστικά στις δηλώσεις κι εγγυήσεις που τους παρέχω δια της παρούσας αίτησής μου, προκειμένου να με προεπιλέξουν και κατόπιν casting να συμβληθούν μαζί μου για τη συμμετοχή στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Τυχόν ανακρίβεια ή αναλήθεια των ως άνω δηλώσεων κι εγγυήσεών μου ή οποιαδήποτε παραβίαση των όρων, δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που συνέχονται με τη συμμετοχή μου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και τις σχετικές εντολές και υποδείξεις της Εταιρείας/του Αχιλλέα Γεωργίου, αποτελεί λόγο αποκλεισμού του από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (οποτεδήποτε) και θα επιφέρει την κατάπτωση (υπέρ της Εταιρείας ή/και του Αχιλλέα Γεωργίου) σε βάρος μου δίκαιης, εύλογης, συμφωνημένης και προσήκουσας ποινικής ρήτρας ύψους πέντε χιλιάδων (5.000 €) ευρώ. Το ύψος της ποινικής ρήτρας ανταποκρίνεται στις ειδικές συνθήκες της συμμετοχής μου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και αποτελεί συνάρτηση του γεγονότος ότι η παραβίαση των όρων που διαλαμβάνονται στην παρούσα θα επιφέρει αντικειμενικά και αιτιωδώς βλάβη στην αξιοπιστία του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και στην φήμη και το κύρος της Εταιρείας ή /και του Αχιλλέα Γεωργίου (ή/και του Αρχικού δικαιούχου). Πέραν των ως άνω δικαιωμάτων της, η Εταιρεία ή/και ο Αχιλλέα Γεωργίου διατηρεί και κάθε δικαίωμα (σωρευτικά) αποκατάστασης κάθε θετικής ή/και αποθετικής της ζημίας ή/και ηθικής της βλάβης), οποτεδήποτε και εάν αυτή αποδειχτεί (πριν, κατά τη διάρκεια μεταδόσεως και μετά το πέρας αυτής).